Stanovy


STANOVY

,
CZBUS® - NEZÁVISLÉ SDRUŽENÍ ŘIDIČŮ V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ, Z.S.

Čl. I
Základní ústanovení
1 Název: CZBUS® - NEZÁVISLÉ SDRUŽENÍ ŘIDIČŮ V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ, Z.S.
(dále jen "spolek")

2 Sídlo: Nádražní 646/52 , 691 72 Klobouky u Brna

3 Spolek je právnickou osobou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
4 Spolek je samostatnou, nepolitickou organizací, přičemž svou popsanou činnost vyvíjí v souladu s právními předpisy České republiky a nečlení se na další organizační jednotky.
5 Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

Čl. II
Účel a činnost spolku

1 Základním účelem spolku je:
a. Veřejné sdružování řidičů v autobusové dopravě;
b. Vytváření veřejného prostoru pro setkávání řidičů a jejich rodin;
c. Organizování vzdělávacích a zábavných programů a volnočasových aktivit pro kolegy a péče o sdílenou kancelář.

Dále se zaměřujeme na vzdělávání v dopravní oblasti s využitím netradičních alternativních vzdělávacích metod. Důležitá je pro nás rovnováha rodinného a pracovního života, rovnoprávnost mužů a žen, dodržování pracovně právních vztahů a budování komunity. Naší činností podporujeme řidiče v neblahých životních situacích i aktivní kolegy.

Čl. III
Orgány spolku

1 Orgány spolku jsou:
a) Členská schůze, jako orgán nejvyšší;
b) Výkonný výbor, jako orgán výkonný;
c) Předsednictvo, jako kolektivní orgán statutární;
d) Kontrolní komise, jako orgán kontrolní.

Čl. IV
Členská schůze

1 Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze je tvořena všemi členy spolku staršími 18 let.
2 Členskou schůzi svolává výbor podle potřeby, nejméně však jedou za rok. Mimořádnou členskou schůzi svolává výbor na žádost padesáti a více procent členů spolku. Členská schůze se svolává pozvánkou zaslanou na e-mailové adresy členům spolku a vyvěšením na soukromých webových stránkách v interní aplikaci spolku alespoň 30 dnů před konáním členské schůze. Pozvánka musí obsahovat alespoň datum, čas, místo a program členské schůze.

3 Výbor je rovněž povinen svolat členskou schůzi z podnětu nejméně 2/3 členů spolku. Nesvolá-li v tom případě výbor členskou schůzi do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání členské schůze sám.
4 Zasedání členské schůze muže být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svolano.

5 Členská schůze zejména:
a) Rozhoduje o změnách stanov;
b) Volí / odvolává členy výboru;
c) Volí / odvolává členy předsednictva (předsedu a místopředsedu);
d) Volí / odvolává členy kontrolní komise;
e) Projednává zprávu výboru o účetním hospodařením a činnosti za uplynulé období;
f) Každoročně schvaluje výši příspěvku na činnost spolku;
g) Schvaluje rozpočet spolku i jeho úpravy;
h) Rozhoduje o zániku spolku.

6 Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů spolku, pokud není přítomna nadpoloviční většina členů spolku, koná se za 30 minut náhradní schůze, a členská schůze je usnášeníschopná v počtu přítomných. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů.

7 Zasedání členské schůze řídí až do zvolení předsedajícího členské schůze předseda nebo místopředseda spolku nebo pověřený člen výboru. Blíže upravuje průběh zasedání členské schůze její jednací řád. V případě volební členské schůze též její volební řád.

8 Ze zasedání členské schůze je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány spolku byly zvoleny a jaká byla přijata ustanovení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle spolku, a to v určených dnech a hodinách.

Čl.V
Výkonný výbor

a) Výkonný výbor (dále jen Výbor) zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti spolku v období mezi zasedáními členské schůze.
b) Výbor má 3 členy. Členem výboru je vždy předseda, místopředseda a jednatel. Funkční období členů je pětileté.
c) Výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, místopředseda nebo jiný člen výboru, a to podle potřeby, nejméně však jednou za čtvrt roku.
d) Pracovní výbor je usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů pracovního výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, a není-li přítomen, místopředsedy.
e) Do působnosti výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci členské schůze či jiných orgánů spolku.
Výbor zejména:
a) Zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí členské schůze, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci.
b) Organizuje a řídí činnost spolku.
c) Připravuje zprávu o účetním hospodaření o činnosti za uplynulé období, kterou předkládá členské schůzi.
d) Schvaluje a vydává vnitřní předpisy spolku, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti členské schůze.
e) Připravuje podklady pro jednání a rozhodování členské schůze.

Čl. VI
Předsednictvo

a. Předsednictvo je kolektivním statutárním orgánem spolku.
b. Členy předsednictva jsou vždy předseda a místopředseda.
c. Předseda a místopředseda zastupují spolek navenek každý samostatně.
d. Předseda a místopředseda se podepisují jménem spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis.
e. Funkční období členů předsednictva je pětileté.
f. Předseda a místopředseda jsou voleni členskou schůzí.

ČL. VII
Kontrolní komise

Členská schůze volí na dobu pěti let kontrolní komisi o třech členech. Kandidátní listinu pro volbu členů kontrolní komise navrhuje výbor spolku. Kontrolní komise se skládá z předsedy, místopředsedy a člena kontrolní komise.
Kontrolní komise sleduje hospodaření a dodržování předpisů orgány spolku a předkládá členské schůzi revizní zprávu.

Čl. VIII
Členství

1. Členem spolku se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba, která je zaměstnancem ve veřejné dopravě, nebo která je již v důchodu, ale dříve ve veřejné dopravě pracovala, a která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností spolku a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy spolku.
2. O přijetí člena rozhoduje výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. Výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání.
3. Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanový výbor.
4. Údaje o členech spolku mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství ve spolku podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.
5. Každý člen spolku má právo zejména:
a. Účastnit se činnosti spolku.
b. Být informován o činnosti spolku.
c. Uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti spolku.
d. Účastnit se jednání orgánů spolku za podmínek těchto stanov po dovršení 21 let.
e. Ukončit kdykoli své členství.

6. Každý člen spolku má povinnost zejména:
a. Podílet se podle svých možností a schopností na uplatňování účelu a hlavní činnosti spolku.
b. Dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy spolku.
c. Plnit usnesení a jiná rozhodnutí spolku.
d. Šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno spolku.
e. Řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s členstvím a činností ve spolku, pokud o tom příslušný orgán spolku podle stanov rozhodl.
f. Řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.
7. Členství ve spolku zaniká:
a. Vystoupením člena.
b. Vyškrtnutím z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení, na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn.
c. Vyloučením z důvodu závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů spolku, usnesením a rozhodnutím orgánů spolku nebo jiných členských povinností.
d. Úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby.
e. Zánikem spolku bez právního nástupce.
8. O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výbor. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou spolku poskytl.

Čl. IX
Majetek a hospodaření

1. Zdrojem majetku spolku jsou zejména:
a. Členské příspěvky.
b. Příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní.
c. Dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, grantů a podobně.
d. Dary.
1. Majetek spolku je ve vlastnictví spolku jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výbor.
2. Bližší zásady hospodaření s majetkem spolku může upravit vnitřní předpis.
3. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.
4. V případě zrušení spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje členská schůze, která také rozhodne o způsobu majetkového vypořádání. Jestli-že spolek obdržel účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grand apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.Tyto stanovy byly projednány a schváleny na členské schůzi dne 9. 4. 2019.

V …............................................... dne 9. 4. 2019