Ochrana osobních údajů


Ochrana osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ    Zásady zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen "GDPR")

    I. Správce osobních údajů
    CZBUS® - NEZÁVISLÉ SDRUŽENÍ ŘIDIČŮ V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ, Z.S.
Zapsano: Krajským soudem v Brně L 26052/KSBR Kontaktní e-mail: czbus.org@seznam.cz
(dále jen "správce") Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

    II. Rozsah zpracování osobních údajů
    Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

    III. Zdroje osobních údajů
    - přímo od subjektů údajů (registrace, e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.)

    IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
    - adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje - např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mallová adresa, IP adresa, cookies a jiné obdobné Informace)
    - popisné údaje (např. bankovní spojeni)
    - další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
    - údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)

    V. Kategorie subjektů údajů
    - zákazník
    - zaměstnanec
    - dodavatel služby
    - jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci
    - uchazeč o zaměstnání

    VI. Kategorie příjemců osobních údajů
    Příjemci osobních údajů jsou osoby:
    - podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
    - zajišťující služby provozování e-shopu a další služby zajišťující marketingové služby.
    - státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
    Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

    VII. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů pro vnitřní potřebu spolku:
    - k vedení seznamů a evidencí členů a předávání těchto údajů mezi organizačními složkami spolku pro zajištění běžné činnosti spolku v rozsahu,
    - předávání osobních údajů nadřízeným organizacím partnerům a úřadům pro zajištění běžné činnosti spolku, popř. jejího financování v rozsahu - jméno, přomení, datum narození, rodné číslo, bydliště;
    - k zajištění přístupu člena do vnitrospolkových počítačových systémů a aplikací v rozsahu - jméno, příjmení, e-mait, registrující organizační jednotka
    Zákonným důvodem zpracováni osobních údajů je:
    - plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle a. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
    - oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle či. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

VIII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
    Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v sídle správce správcem, příp. zpracovatelem. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. I manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

    IX. Doba zpracování osobních údajů
    V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve vnitřních předpisech správce nebo v zákonech a nařízeních, jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinnosti plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

    X. Poučení
    Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.
    V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:
    - subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
    - zpracování je nezbytné pro spinění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
    - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
    - zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
    - zpracování je nezbytné pro spinění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo splnění výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
    - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

    Za účelem zvýšení uživatelské přívětivostí používá Správce pro provoz svých webových stránek tzv. cooldes - textové soubory, které jsou při návštěvě webových stránek uloženy v počítači návštěvníka platformy pro uchovávání a příležitostné sledování pohybu návštěvníků na webových stránkách. Cookies jsou použity pro zajištění funkčnosti e-shopu, ukládání položek do košíku. U všech běžných prohlížečů lze v možnostech volby nastavení cookies přizpůsobit vlastnímu přání, případně je i zakázat nebo smazat. V takovém případě nemusí být e-shop plně funkční.

    XI. Práva subjektů údajů
    Za podmínek stanovených v GDPR máte
    - právo na přístup ke svým osobním údajům dle č1.15 GDPR,
    - právo opravu osobních údajů dle či. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle či. 18 GDPR.
    - právo na výmaz osobních údajů dle a. 17 GDPR.
    - právo vznést námitku proti zpracování dle a. 21 GDPR.
    - právo na přenositelnost údajů dle a. 20 GDPR.
    - právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů:
    Úřad pro ochranu osobních údajů
    Pplk. Sochora 27
    170 00 Praha 7
    telefon: +420 234 665 111

    XII. Závěr
    Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Toto prohlášení je umístěné na intenetových stránkách CZBUS® - NEZÁVISLÉ SDRUŽENÍ ŘIDIČŮ V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ, Z.S.